I. ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej

II. PRZEDMIOT KONKURSU
Własnoręcznie wykonana świąteczna ozdoba bożonarodzeniowa.

III. CELE KONKURSU
Propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej.
Stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.
Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

IV. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów i ich rodzin.

V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Własnoręczne wykonanie ozdoby bożonarodzeniowej w formie przestrzennej, dowolnym kształcie z zastosowaniem dowolnych technik.

Preferowane będą prace wykonane z użyciem materiałów naturalnych.

Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, klasa.
Dostarczenie ozdoby do Szkoły Podstawowej do dnia 13 grudnia 2018 r.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

VI. OCENA PRAC

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa a wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17 grudnia 2018 r., a wręczenie nagród podczas szkolnej wigilii.

2. Przy ocenie ozdób Komisja zastosuje następujące kryteria: pomysłowość, nowatorskość, estetyka wykonania, walory artystyczne.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie ozdób do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
Prace zostaną sprzedane na szkolnym kiermaszu świątecznym, a dochód zostanie przekazany na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji konkursu lub idei konkursu.