REGULAMIN

IV SZKOLNEGO DYKTANDA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO i ANGIELSKIEGO

„MEISTER DER RECHTSCHREIBUNG”  I   „THE MASTER OF ENGLISH SPELLING“

 

 

 1. Zagadnienia ogólne:
 1. Konkurs Ortograficzny z języka niemieckiego „Meister der Rechtschreibung” i języka angielskiego „The Master of English Spelling” organizowany jest przez p. Lilianę Zielińską, p. Gabrielę Król i p. Natalię Stasik.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy VII - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
 3. Informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.
 4. Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) i będzie dotyczył tematyki zawartej w podstawie programowej dla klasy VII – VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.
 1. Cele:

       1.Podnoszenie umiejętności językowych, a w szczególności poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku niemieckim i angielskim.

 1. Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w niemieckim i angielskim tekście pisanym.
 2. Promowanie nauki języka angielskiego i niemieckiego.
 3. Rozwijanie zainteresowania językami obcymi.
 4. Wspieranie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
 1. Przebieg dyktanda i ocena:
 1. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 2. Nie wolno pisać usłyszanego wyrazu literami drukowanymi.
 3. Podczas weryfikacji oceniana będzie prawidłowa pisownia i interpunkcja.
 4. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
 5. Zadaniem uczestnika konkursu będzie prawidłowe uzupełnienie luk usłyszanymi wyrazami. Treść dyktanda zostanie odczytana trzykrotnie. Pierwszy i drugi raz będzie odczytany w wolnym tempie. Trzecie czytanie tekstu odbędzie się w normalnym tempie.
 6. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klasy VII - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, którzy na I semestr roku szkolnego 2018/2019 otrzymali z danego języka conajmniej ocenę dostateczną i wyżej.
 7. Ocena prac odbywać się będzie wg następujących zasad: każdy uczestnik startuje z liczbą punktów 100; za każdy błąd interpunkcyjny uczestnik otrzymuje 1 punkt ujemny; za każdy błąd w pisowni uczestnik otrzymuje 1 punkt ujemny. Jedno słowo może zawierać więcej niż jeden błąd w pisowni.
 8. Zwycięzcą dyktanda jest osoba o najmniejszej ilości punktów karnych. Kolejne miejsca zajmują osoby o większej w kolejności ilości punktów karnych. Prace z największą ilością punktów pozwolą uczestnikom otrzymać tytuł Erster Diktatprofi, Zweiter Diktatprofi, Dritter Diktatprofi i The Master of English Spelling. Ogłoszenie wyników odbędzie się na kwietniowym apelu.
 9. Za udział w konkursie chętni uczniowie otrzymują pozytywną ocenę z aktywności i uwagę pozytywną. Dla zwycięzców dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

                                                                                              Organizatorzy:

                                                                       Liliana Zielińska, Gabriela Król, Natalia Stasik