Czytaj więcej...Dzień 29 kwietnia był w naszej szkole szczególny. Jak co  roku obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi (który wypada 22 kwietnia). Uczniowie klasy Va przypomnieli swoim kolegom i koleżankom, że troska o miejsce, które jest naszym domem jest powinnością wszystkich. Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego niewłaściwe postępowanie człowieka może być dla przyszłych pokoleń, a może już i dla nas, katastrofalne w skutkach. Na znak solidarności z naszą Planetą Ziemią wszyscy ubrali się na zielono i otrzymali zielony listek.

GALERIA ZDJEĆ!!!

Barbara Wiktor

Czytaj więcej...

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Z baśnią i legendą przez Polskę”

IV edycja konkursu (na rok 2019) obejmuje legendy Pomorskie

Tematyka konkursu jest ściśle związana ze świętem naszej szkoły (obchody IV rocznicy nadania imienia Baśni Polskiej Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej), które odbędzie się 3 czerwca 2019 r.

 

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Dolnej – p. Wioletta Czemarnik
Opiekun konkursu: p. Agnieszka Baran

 1. CELE KONKURSU:

- pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci
- zachęcanie do rozwoju twórczego dzieci
- upowszechnienie i poszerzanie zainteresowań literaturą polską wśród uczniów

 1. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej:

 • I kategoria: przedszkola i klasa 0
 • II kategoria: klasy I-III
 1. TERMINARZ KONKURSU:
  - Rozpoczęcie konkursu – 29 kwietnia 2019 r.
  - Zakończenie przyjmowania prac – 27 maja 2019 r,
  - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – 3 czerwca 2019 r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • Na zajęciach szkolnych uczniowie zostaną zapoznani z podanymi tekstami.
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie w formie ilustracji jednej sceny, przygody lub postaci z dowolnie wybranej legendy zamieszczonej
  w wykazie (załącznik nr.1). Podane teksty dostępne są w bibliotece szkolnej,
  u wychowawców oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wykonana przez siebie pracę.
 • Format pracy - kartka A3 (inny format nie będzie uwzględniany w konkursie).
 • Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną.
 • Każda praca musi być opatrzona na odwrocie opisem uwzględniającym dane:
  - imię, nazwisko i klasa uczestnika konkursu,
  - tytuł legendy
 • Prace należy składać u wychowawców klas.
 • Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgoda na publikacje prac.
 1. PRZEBIEG KONKURSU
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
 • Pod uwagę będzie brana pomysłowość autorów, technika wykonania pracy, walory artystyczne, estetyczne i edukacyjne, samodzielność wykonywania prac.
 • Prace zostaną nagrodzone.
 • Wystawa prac odbędzie się 3 czerwca na głównych uroczystościach związanych
  z obchodami Święta Szkoły.
 • Regulamin konkursu oraz wykaz legend dostępny jest na stronie szkoły http://www.niedzwiada.edu.pl/

 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU!

 

Załącznik nr 1. Wykaz: Legendy Pomorskie.

1) „Bursztynowy skarb” w: „Bursztynowy skarb” Legendy z serca Kaszub, Janusz Mamelski

2) „Zatopienie Helu” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

3) „Zaczarowana księżniczka” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

-----> TEKSTY LEGEND POMORZA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO <-----

Czytaj więcej...

SOS - to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS - ratujmy siebie sami

SOS - do siebie wysyłamy ...”

Jak się miewa nasza planeta? O tym przedszkolaki mogły się dowiedzieć podczas obchodów Dnia Ziemi. Z tej okazji najmłodsi uczestniczyli w „Wielkim Sprzątaniu” . Dzieci zaopatrzone w rękawiczki i worki z ogromnym zaangażowaniem zbierały śmieci znajdujące się w najbliższej okolicy. Wiedziały, że robią to dla Ziemi i dla siebie. Maluszki posegregowały odpady, a dzięki temu powstaną z nich nowe rzeczy. W ten sposób każdy może zacząć dbać o środowisko!

GALERIA ZDJĘĆ!!!

Monika Mazur, Marzena Bartusik

Czytaj więcej...25.04 uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim z języka angielskiegoYou can recite”. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów. Umiejętności recytatorskie zaprezentowali przed rówieśnikami ze swoich klas i jury, które oceniało poprawność językową, walory sceniczne oraz ogólny wyraz artystyczny. Występy zostały ubarwione przez fantastyczne stroje oraz rekwizyty uczestników. Wszystkim uczniom gratulujemy odwagi i scenicznych zdolności. Wyniki uplasowały się następująco :

I miejsce : Sylwia Drozd, Anna Przypek

II miejsce : Patryk Jezior, Wiktoria Białorucka

III miejsce : Anna Chodak, Wiktoria Woźny

Wyróżnienia : Mikołaj Cabaj, Filip Mądro, Karolina Rachwał, Weronika Przypek, Dawid Zima, Wiktoria Królikowska

Nagrody zostaną rozdane podczas apelu z okazji Dnia Europejskiego.

Natalia Stasik & Gabriela Ciebień

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej...

REGULAMIN IV KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW

KLAS IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY III GIMNAZJUM

POD HASŁEM „NA FALI LEGEND POMORZA”

 I.ZAGADNIENIA OGÓLNE:

 1. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej ogłasza IV konkurs czytelniczy w związku ze Świętem Patrona Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej, które będzie obchodzone dnia 3 czerwca 2019 roku.
 2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII SP oraz klasy III gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej.
 3. Informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły

II. TERMIN KONKURSU:

Przeprowadzenie konkursu: 27 maja 2019 r. (poniedziałek) – godzina wychowawcza godzina 10.45.

Ogłoszenie wyników: 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – uroczysty apel z okazji Święta Szkoły.

III. CELE KONKURSU:

 1. Sprawdzenie stopnia znajomości treści legend polskich z regionu Pomorza.
 2. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 3. Popularyzacja legend polskich.
 4. Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej
 5. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 6. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej, pobudzanie kreatywności i wyobraźni uczniów.
 7. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.
 8. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.

 IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 1. Każdy uczeń z klas IV – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum bierze udział w konkursie czytelniczym.
 2. Uczestnicy konkursu piszą test wiedzy związany z legendami Pomorza.
 3. Konkurs odbędzie się w II kategoriach wiekowych:

           - dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,

           - dla uczniów klas VII – VIII oraz klasy III gimnazjum .

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu złożonego z zadań otwartych i zamkniętych zawierającego pytania związane z treścią wybranych legend.
 2. Pytania konkursowe obejmują wiedzę z zakresu znajomości legend polskich z regionu Pomorza:

LEGENDY:

1) „Bursztynowy skarb” w: „Bursztynowy skarb” Legendy z serca Kaszub, Janusz Mamelski

2) „Zatopienie Helu” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

3) „Zaczarowana księżniczka” w: „Legendy kaszubskie”, Janusz Mamelski

4) „Buty, co pracowitości nauczyły” w: „Legendy Rybackie”, Grzegorz J. Schranke, Ryszard Struck

5) „Kaszubskie wiatry” w: „Legendy Rybackie”, Grzegorz J. Schranke, Ryszard Struck

 

6.Ogłoszenie wyników konkursu czytelniczego nastąpi 3 czerwca 2019r.

7.Podczas konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.

8. Nagrodzeni uczniowie otrzymają pozytywną uwagę z zachowania, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ORGANIZATORZY

DYREKCJA I NAUCZYCIELE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BAŚNI POLSKIEJ  W NIEDŹWIADZIE DOLNEJ

Czytaj więcej...17 kwietnia przedszkolaki tradycyjnie usiadły do uroczystego „Śniadania Wielkanocnego”. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w przygotowania. Wcześniej wspólnie dekorowały sale, malowały pisanki oraz piekły babki wielkanocne. Wszystkie te wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazły się na stole. Tego dnia najmłodsi zasiadli do stołu, który uginał się od świątecznych przysmaków, aby w gronie najbliższych kolegów podzielić się jajkiem i złożyć sobie życzenia. O znaczeniu pokarmów świątecznych - dzieci dowiedziały się wcześniej na zajęciach. Dziękujemy Pani Dyrektor – Wioletcie Czemarnik za przeczytanie bajeczki wielkanocnej, która wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. Ten dzień miał wyjątkowy charakter: dzieci śpiewały piosenki świąteczne oraz spędziły czas na zabawach  związanych z tradycjami wielkanocnymi. Spotkanie przy wspólnym stole sprawiło przedszkolakom wiele radości.

GALERIA ZDJĘĆ